RESTAINO.com FAMILY PHOTOS




Left to Right: Phyllis Ann Restaino Lubertozzi, Mickey Restaino, Thomas Restaino, Felicia Cocchiola Restaino, Patricia Brough Restaino

Circa 1950's